پاور پوینت (اسلاید) کاربرد کامپيوتر در مهندسي صنايع نرم افزار spss

پاور پوینت (اسلاید) کاربرد کامپيوتر در مهندسي صنايع نرم افزار spss

پاور پوینت (اسلاید) کاربرد کامپيوتر در مهندسي صنايع نرم افزار spss  با سلام

فایل کاربرد کامپيوتر در مهندسي صنايع نرم افزار spss یک پاورپوینت بسیار عالی در 32 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

آمارهاي توصيفي عمده عبارتند از:

اندازه‌هاي گرايش به مركز (ميانگين، ميانه، نما)
اندازه‌هاي پراكندگي (دامنه تغييرات، واريانس، انحراف استاندارد)
اندازه‌هاي وضعيت نسبي (رتبه درصدي، نمره انحراف متوسط )
اندازه‌هاي رابطه‌اي (ضريب همبستگي پيرسون، اسپيرمن)

آمارهاي استنباطي

آمارهاي استنباطي با تبيين روابط سرو كار دارند. بر اساس رفتار و وضعيت گروه نمونه، رفتار جامعه آماري پيش‌بيني مي‌شود.

آمارهاي استنباطي به دو گروه تقسيم مي‌شوند:
آماري پارامتريك
آمارهاي غيرپارامتريك

پنجره های برنامه:

File: در اين پنجره امكانايي براي ايجاد فايل، بازكردن فايل‌هاي قديمي، ذخيره‌كردن فايل‌ها، نشان‌دادن اطلاعات متغيرها، چاپ و مانند آن وجود دارد.
Edit: در اين پنجره امكاناتي براي كپي كردن فايل‌ها، بازخواني متغيرها و جستجوي داده‌ها در دسترس كاربر قرار مي‌گيرد.
View :‌در اين پنجره امكاناتي براي نمايش داده‌ها يا برچسب‌هاي آنها، تغيير قلم و عناوين متغيرها و مانند آن در دسترس كاربر قرار مي‌گيرد.

Data: در اين پنجره امكاناتي براي تعريف متغيرها، وارد كردن متغير جديد، وارد كردن مورد جديد، رفتن به پرونده خاص، مرتب كردن داده‌ها، تركيب فايل‌هاي مختلف، تفكيك فايل‌ها، انتخاب موارد خاص، و دادن وزن به متغيرها وجود دارد.
Transform: در اين پنجره امكاناتي براي تغيير داده‌ها و ايجاد متغيرهاي تركيبي جديد، جايگزيني مقادير جديد و مانند آن وجود دارد.
: در اين پنجره امكاناتي براي محاسبات آماري توصيفي واستنباطي وجود دارد.

Graphs: در اين پنجره امكاناتي براي پردازش نموداري داده‌ها، ايجاد و ويرايش داده‌ها و مانند آن وجود دارد.
Utilities : در اين پنجره امكاناتي براي پيدا كردن متغيرها تعريف گروهي داده‌ها در دسترس كاربر قرار مي‌گيرد.
Windows: اين پنجره مانند ديگر برنامه‌هاي كاربردي Windows عمل مي‌نمايد ودر آن براي فعال‌سازي فايل‌ها و پنجره اصلي امكاناتي وجود دارد.
Help: در اين پنجره امكاناتي براي آگاهي از توانمندي‌ها و قابليت‌هاي SPSS، خودآموز اين برنامه وجود دارد، هم چنين فرمان statistics coach اطلاعات لازم براي استفاده از نوع آمار مورد نياز جهت تحليل داده‌ها را در اختيار كاربر قرار مي‌دهد.

روش ورود داده‌هاي جديد و ايجاد فايل:

كليك بر روي دكمه File
كليك بر روي دكمه New
كليك بر روي دكمه Data
داده‌ها را بر اساس برنامه‌ريزي قبلي وارد نماييد.

نام‌گذاري متغيرها (Variable Name)

نام‌گذاري متغيرها از دو طريق امكان‌پذير است:
با دو بار كليك كردن بر متغير Var
استفاده از گزينه Define Variable در پنجره اصلي Data يا variable view در پنجره اصلي برنامه SPSS، در هر دو حالت پنجره‌اي فرعي ظاهر مي‌گردد. در اين پنجره امكانات مختلفي وجود دارد. از جمله:
نوع متغيرها (Type)
برچسب‌دهي عددي (Lables)
تعريف داده‌هاي نامشخص و مبهم (Missing Values)
اندازه ستون‌ها (Column Format)
نوع مقياس اندازه‌گيري (اسمي، رتبه‌اي، فاصله‌اي و نسبي ) (Measurement)

قواعد نام‌گذاري متغيرها:

بيشتر از 8 رقم نباشد (رقم يا كاراكتر مي‌تواند شامل حروف ، اعداد يا علامت‌هاي ديگري باشد)
با حرف شروع شود، اما نبايد از فضاي خالي و كاراكتر‌هاي نظير ؟، " ، ! و كلمات كليدي SPDD(BY.ALL (AND,NOT,EQ, استفاده شود.
در انتها نقطه گذاشته نشود.

انتخاب مورد

در منوي اصلي SPSS از زيرمنوي Data، Cases Select انتخاب كنيد.
بر روي دكمه If Condition is satisfied كليك كرده و سپس بر روي If كليك كنيد. با اين كار پنجره ديگري باز مي‌شود.
متغير Sex را انتخاب كرده و با كليك كردن آن را به چهار زاويه بالا در سمت راست منوي Select Cases منتقل كنيد و با استفاده از كليدهاي نوشتاري برنامه بنويسيد.
جنس = 1 (يعني محاسبات بعدي را صرفاً براي جنس مرد محاسبه كنيد).
بعد از تكميل عبارت شرطي بر روي دكمه continue و سپس Ok كليك كرده تا به ويرايشگر داده‌ها برگرديد. در اين مرحله ستون جديد ب به نام $ - Filter ظاهر خواهد شد كه در آن نمونه شما براي تجزيه و تحليل انتخاب شده است.
براي محاسبه هر دو جنس در تحليل‌ها بايد مجدداً به Data، و Select Cases مراجعه كرده و بر دكمه All Cases كليك كنيد. در اين صورت محاسبات براي هر دو جنس انجام مي‌پذيرد.

(آمارهاي توصيفي عمده) عبارتند از:

اندازه‌هاي گرايش به مركز (ميانگين، ميانه، نما)
اندازه‌هاي پراكندگي (دامنه تغييرات، واريانس، انحراف استاندارد)
اندازه‌هاي وضعيت نسبي (فراواني، رتبه درصدي، نمره انحراف متوسط)
اندازه‌هاي رابطه‌اي (ضريب همبستگي پيرامون، اسپيرمن).

آمارهاي توصيفي در SPSS

از پنجره اصلي SPSS فايل مورد نظر را باز نموده و دكمه Analysis را كليك كنيد.
دكمه Descriptive Statistics را كليك كنيد.
بر حسب نياز يا چند مورد از آمارهاي توصيفي را انتخاب كنيد. براي مثال؛ فراواني (Frequency)، توصيفي (ميانگين، واريانس، ميانه، چولكي ... Describtives) جدول توافقي (Crosstabs)

آزمون فرضيه و آمارهاي استنباطي

آمارهاي استنباطي به دو گروه تقسيم مي‌شوند:
: آمارهاي پارامتريك
آمارهاي ناپارامتريك
آمارهاي پارامتريك به فرض‌هايي نظير، حداقل فاصله‌اي بودن مقياس‌ها توزيع نرمال نمره‌ها، و يكسان بودن واريانس جامعه‌ها نياز دارند.
آمارهاي ناپارامتريك به فرض‌هاي بالا نياز ندارند و فرض‌هاي آنها بر پايه، مقياس‌هاي اندازه‌گيري سطوح پايين‌تري نظير مقياس‌هاي اسمي ورتبه‌اي قرار دارند.

آزمون t-test

براي آزمون فرضيه در مورد متغيرهايي كه داراي دو سطح هستند، سه نوع آزمون t وجود دارد:
t براي يك گروه
t گروه همسان
t دو گروه مستقل

آزمون t-test براي يك گروه آماري

از اين آزمون زماني استفاده مي‌شود كه محقق مي‌خواهد بداند،‌آيا ميانگين يك متغير از حدود خاصي فراتر مي‌رود.
مثال‌: محقق قصد دارد بررسي نمايد آيا يك ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه از 14 فاصله دارد. (با فاصله اطمينان 095/0 )

استفاده از آزمون t-test

بر دكمه Analysis كليك كنيد و از پنجره فرعي باز شده بر دكمه Compare Means كليك كرده، آنگاه بر دكمه One –Sample T-Test كليك كنيد.
عدد مورد نظر براي بررسي فرضيه را تعيين كنيد.
سطح معني داري را مشخص سازيد.

مثال

يک شرکت توليد کننده صفحه ترمز بايد صفحه ترمز هايی توليد کند که قطری معادل 322 mm داشته باشند ،بخش کنترل کيفيت به صورت تصادفی 16 صفحه از هر يک از 8 ماشين توليد کننده اين صفحات را گرفته و اندازه گيری ميکند ،برای اطمينان از صحت کيفيت محصولات از آزمون t استفاده ميکنيم

مثال (ادامه)

کار ابتدا بايد اين 8 ماشين را تفکيک کنيم بدين منظور از منو data گزينه split file را انتخاب ميکنيم در پنجره حاضر قسمتcompare groups را انتخاب نموده و از قسمت چپ machine number را انتخاب کرده با فشار دادن فلش آن را به قسمت سمت راست اضافه ميکنيم و ok را ميزنيم.حال ميتوانيم از آزمون t استفاده کنيم(سطح 90 درصد برای اين مثال انتخاب شده است)، پس انجام اعمال مربوطه در پنجره نتايج ميتوانيد نتايج را مشاهده کنيد که گروهی که صفر جزو بازه اش قرار گيرد فرض صفر درموردش تأييد ميشود

آزمون t دو نمونه:

در این آزمون دو نمونه در دست مي‌باشد.
آيا در آ‍زمون فرضيه H0 انتخاب مي‌شود يا H1 و يا به عبارت ديگر آيا ميانگين اين دو متغير به صورت معني‌داري با صفر برابر است يا خير.
اين آزمون مي‌تواند براي دو نوع مطالعه يعني روش‌ اندازه‌هاي تكراري و روش آزمودني‌هاي جور شده مورد استفاده قرار گيرد.
در روش اندازه‌هاي تكراري، هر آزمودني (شركت‌كننده در آزمون) در دو نوبت يا در دو موقعيت با يك معيار،‌مورد سنجش قرار مي‌گيرد.

آزمون t دو نمونه:

در پرونده داده‌هاي SPSS براي انجام آزمون t با دو نمونه هر آزمودني داراي دو داده براي دو متغير مي‌باشد متغير اول نشان‌دهنده مقدار كسب شده بر اساس اولين معيار و دومين متغير نشان‌دهنده اندازه بدست آمده به ازاي معيار دوم است .
سوال مهم اين است كه آيا تفاوت ميانگين در دو نوبت (يا در دو موقعيت اندازه‌گيري) تفاوت معني‌داري با صفر دارد يا خير.
در روش آزمودني‌هاي جور شده، آزمودني‌ها زوج مي‌باشند و هر كدام از آنها يك بار مورد سنجش قرار مي‌گيرند .

آزمون t دو نمونه:

هر زوج در پرونده داده‌هاي SPSS يك ركود محسوب شده و نمراتي در دو متغير دارند كه يكي از آنها نمره به دست آمده توسط يك آزمودني در يك موقعيت و ديگري مربوط به آزمودني ديگر در موقعيت ديگر است.
در اين مورد نيز سوال اساسي مانند طرح اندازه‌هاي تكراري است. آيا اختلاف بين دو ميانگين تفاوت معني داري با صفر دارد؟

فرض‌هاي زيربنايي آزمون t دو نمونه:

توزيع متغير اختلاف در جامعه، نرمال است و زماني كه تعداد نمونه زياد باشد، با استفاده از قضيه CLT، حتي اگر فرض نرمال بودن هم ناديده گرفته شود، نتايج نسبتاً معتبري به دست ميايد. براي اين منظور معمولاً يك نمونه 30 تايي كافي مي‌باشد
آزمودني‌ها يك نمونه تصادفي از جامعه مي‌باشند و نمرات اختلاف، مستقل از يكديگرند.

اجراي آزمون t دو نمونه:

فرمان Compare Means را از منو Analyze را اجرا كنيد. سپس Paires –Sample T-Test را تأييد نماييد. پنجره‌اي باز مي‌شود .
متغير دلخواه اول را تأييد كرده و وارد كادر مي‌كنيم.
متغير دوم را وارد كادر مي‌كنيم.
Ok را كليك مي‌كنيم.

Standard error of an Average in Random Sampling:

Standard error براي هر آماره يك تخمين از انحراف معيار استاندارد در توزيع نمونه‌ي آن است. انحراف معيار براي ميانگين نمونه‌اي به اندازه‌ي n برابر است.

آزمون T با نمونه‌هاي مستقل:

اين آزمون تفاوت ميانگين‌هاي دو گروه مستقل را ارزيابي مي‌كند.
در اين آزمون هر ركورد بايستي متغير گروه‌بندي و متغير آزمون داده داشته باشد.
متغير گروه‌بندي، ركوردها را به دو گروه هر دو ناسازگار يا مقوله‌هايي مانند جنسيت تقسيم مي‌كند،‌در حاليكه متغير آزمون هر ركورد را بر اساس برخي ابعاد كمي مانند ادراك كلامي تعريف مي‌كند.
از اين آزمون براي ارزيابي اختلاف معني دار بين ميانگين متغير آزمون در يك گروه با ميانگين متغير آزمون در گروه دوم استفاده مي‌شود (با استفاده از آزمون فرضيه)

فرض‌هاي زيربنايي آزمون t با نمونه‌هاي مستقل:

متغير آزمون در هر دو جامعه داراي توزيع نرمال است و اگر توزيع غيرنرمال باشد براي نتايج دقيق به نمونه‌هاي بزرگتر نياز است.
واريانس متغير آزمون داراي توزيع نرمال، در هر دو جامعه موردنظر يكسان است. در آزمون t با نمونه‌هاي مستقل، آزمون t تقريبي با فرض نابرابر بودن واريانس در جامعه محاسبه مي‌شود. علاوه بر اين، آزمون t نسبت واريانس‌هاي دو جامعه را برابر فرض مي‌كند.
آزمودني‌ها يك نمونه تصادفي از جامعه هستند و مقادير متغير آزمون مستقلند.

اجراي آزمون t با نمونه‌هاي مستقل :

فرمان Compare Means از منو Analyse را اجرا كنيد. سپس independent sample Ttest را تأييد كنيد و در نتيجه پنجره‌اي باز مي‌شود.
متغير اول را وارد بخش Test Variable مي‌كنيم.
متغير دوم را وارد بخش Grouping Variable مي‌كنيم.
كليد Define Groups را مي‌زنيم پنجره‌اي باز مي‌شود.
جلوي Group1 و Group 2 اعداد تعريف شده را وارد مي‌كنيم.
Continue و Ok را تأييد نماييد.
جدولي آماده مي‌شود كه مطابق جداول آزمون‌هاي قبلي t، mean، و var را بدست آورده و ما مي‌توانيم H0 يا H1 را بپذيريم.

با تشکراز توجه شما

لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید