در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

پاور پوینت (اسلاید) تئوري هاي سازماني پيشرفته (محيط خارجي)

پاور پوینت (اسلاید) تئوري هاي سازماني پيشرفته (محيط خارجي) پاور پوینت (اسلاید) تئوري هاي سازماني پيشرفته (محيط خارجي)  این پاور پوینت دارای 45 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ارائه شما می باشد در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت فایل پاور پوینت تئوري هاي سازماني پيشرفته (محيط خارجي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. محتواب برخی از اسلاید ها : توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

عدم قطعيت به علت وجود اطلاعات گم شده رخ نمي‌دهد، بلکه به علت اينکه فرد زماني براي محاسبه دقيق نتايج حرکت ندارد عدم قطعيت بوجود مي‌آيد.

پيچيدگي بازي‌ها، به طور کامل نوعي از عدم قطعيت را معرفي مي‌کنند.در اين مورد، فرد بر اساس تجربيات گذشته مي‌تواند بهترين حدس را بزند.فصل ششم: تئوري بازيها – ادامه

يک نمونه بازي

- يک بازي با دو بازيکن را در نظر مي‌گيريم که آن را MIN-MAX مي‌ناميم. - بدين معناست که هر يک از بازيکن ها ، حرکت خود را در جهت افزايش برد خود (max) و نيز در جهت کاهش برد حريف (min) انجام مي دهد.- پس هميشه حرکت با max است. قبل از حرکت گرافي از ديد بازيکن max رسم مي شود که بتواند بهترين حرکت را انتخاب کند:حالت اوليه: موقعيت صفحه و شناسايي حرکت مجاز عملگرها: ليستي از (حالت,حرکت) که معرف يک حرکت معتبر است آزمون هدف: پايان بازي چه موقع است؟ (حالتهاي پايانه) تابع سودمندي: براي هر حالت پايانه يک مقدار عددي را ارائه ميکند. مثلاً: برنده(1+) و بازنده(1-) و مساوي(0)بازي به عنوان يک جستجو:فصل ششم: تئوري بازيها – بازي Minimax

مثال :

بازيکن: انتخاب بهترين حالت حريف: انتخاب بهترين موقعيت براي خودش يا بدترين وضعيت براي بازيکنحالت اوليه و حرکات معتبر براي هر بازيکن، درخت بازي را براي آن بازي ايجاد ميکندفصل ششم: تئوري بازيها – بازي Minimax

فصل ششم: تئوري بازيها – تصميمات کامل

تصميمات کامل در بازي‌هاي دونفره(ترسيم درخت بطور کامل):اگر به آن به عنوان يک مسئله جستجو نگاه شود، جستجو براي دنباله‌اي از حرکات که منتهي به حالت پاياني مي‌شد (مطابق با تابع سودمندي)، و سپس پيشروي و ساخت اولين حرکت در دنباله بود. با توجه به اينکه حرکت MIN غيرقابل پيش بيني است بنابراين MAX بايد استراتژي‌اي را بيابد که به يک حالت پاياني برنده بدون توجه به عملکرد MIN منجر شود، که اين استراتژي شامل حرکات درست براي MAX براي هر حرکت ممکن از MIN مي‌باشد.

فصل ششم: تئوري بازيها – الگوريتم Minimax

الگوريتم :MIN-MAXتوليد درخت کامل بازي، تمام راه تا مراحل پاياني درخواست تابع سودمندي براي هر حالت پاياني به منظور بدست آوردن مقدارش. از سودمندي حالات پاياني به منظور تعيين سودمندي گره‌ها يک مرحله بالاتر در درخت جستجو استفاده کنيد. بررسي مقادير را از گره‌هاي برگي تا ريشه، يک لايه در هر لحظه، ادامه دهيد. احتمالاً مقادير به بالاي درخت مي‌رسند، MAX حرکتي را انتخاب مي‌کند که به بالاترين مقدار منتهي مي‌شود.به منظور تعيين استراتژي بهينه براي MAX طراحي شده است و از اينرو مي‌توان بهترين حرکت را تصميم‌‌گيري کرد. الگوريتم شامل 5 مرحله است:

This is the move selected by min-max

Static evaluator valueMaxMaxMinMaxMin2فصل ششم: تئوري بازيها – الگوريتم Minimaxمثال:

اگر:

پيچيدگي زماني: الگوريتمminimax ، O(bm) است. الگوريتم يک جستجو عمقي است. کامل بودن: بله (اگر درخت محدود باشد) پيچيدگي فضا: O(bm)m: حداکثر عمق درخت، b: تعداد حرکات قانوني در هر نقطه، بهينگي: بلهفصل ششم: تئوري بازيها – الگوريتم Minimax

فصل ششم: تئوري بازيها – اطلاعات ناقص

بازيهاي قطعي با اطلاعات ناقص (ترسيم درخت بطور ناقص):پس اگر بخواهيم به اين تئوري جنبه عمل دهيم بايد سعي کنيم براساس گراف کوچک که بخشي از گراف اصلي محسوب مي شود استراتژي را تعيين کرد.بهترين نتيجه ممکنه براي بازيکني است که گراف را کامل کرده است . استراتژي بازي براساس مسيرهايي از گراف که بهترين نتيجه را مي دهد، تعريف مي شونداين تئوري در عمل براي بازيهايي که گراف آنها بسيار پرهزينه است استفاده نمي شود. براي مثال در بازي شطرنج:ميانگين فاکتور انشعاب در حدود 35 در اغلب بازيها هر بازيکن تا 50 حرکتبنابراين درخت جستجو در حدود 35100 گره خواهد داشت

تابع سودمندي با تابع ارزيابي اکتشافي EVAL جايگزين شود. - تخميني از سودمندي موقعيت ارائه ميکند آزمون پاياني با آزمون قطع Coutoff test جايگزين گردد. - تصميم ميگيرد EVAL چه موقع اعمال شود

الگوريتم Minimax به دو راه تغيير يابد:فصل ششم: تئوري بازيها – اطلاعات ناقص

فصل ششم: تئوري بازيها – تابع ارزياب

تابع ارزيابي تخميني از سودمندي مورد انتظار بازي را از يک موقعيت خاص برمي‌گرداند. تابع ارزيابي اکتشافي:Evaluation Function- واضح است که ارائه يک برنامه بازي بي نهايت به کيفيت تابع ارزيابي بستگي دارد.توابع اکتشافي، تخميني از فاصله تا هدف را بر ميگرداندتابع ارزيابي نميداند کدام حالت منجر به چه چيزي ميشود، اما ميتواند مقداري برگرداند که تناسب حالتها را با هر نتيجه را نشان دهد0 ≤ Eval(n) ≤ 100برد مطلقباخت مطلق

تابع ارزيابي با تابع سودمندي در مورد حالت پاياني بايد به توافق برسند. نبايد زياد طول بکشد! (اگر پيچيدگي را محدود نکنيم minimax به عنوان يک زيربرنامه فراخواني مي‌شود و مقدار دقيق وضعيت محاسبه مي‌شود.) از اين رو، معامله‌اي بين صحت تابع ارزيابي و هزينه زمان آن وجود دارد. تابع ارزيابي بايد به درستي شانس‌هاي واقعي براي برد را منعکس کند.

چگونه به طور دقيق کيفيت تابع ارزياب را مي‌توان اندازه گرفت؟فصل ششم: تئوري بازيها – تابع ارزياب

فصل ششم: تئوري بازيها – تابع ارزياب خطي

تابع ارزيابي فرض مي‌گيرد که مقدار هر مهره مي‌تواند به طور مستقل از ديگر مهره‌ها روي صفحه قضاوت شود. اين نوع از تابع ارزيابي، تابع خطي وزن دار ناميده مي‌شود.Eval(s) = w1 f1(s) + w2 f2(s) + … + wnfn(s)تابع ارزياب خطي (وزن دار) :f ها پارامترهاي مهم تاثير گذار در ارزيابي يک حالت w ها ميزان اهميت هر پارامتر (وزن) در اين ارزيابي را نشان مي دهند.

فصل ششم: تئوري بازيها – قطع جستجو

صريح‌ترين رهيافت براي کنترل ميزان جستجو قراردادن محدوديتي براي داشتن يک عمق ثابت است، بنابراين تست قطع براي تمام گره‌ها در زير عمق d موفق مي‌شود. عمق طوري انتخاب مي‌شود که ميزان زمان استفاده شده از آنچه که قوانين بازي اجازه مي‌دهد تجاوز نکند. زماني که، وقت تمام مي‌شود، برنامه حرکت انتخابي توسط عميق‌ترين جستجوي کامل شده را برمي‌گرداند.قطع جستجو:يک رهيافت قوي براي تعيين عمق d :استفاده از جستجوي عمقي تکرار شونده است

فصل ششم: تئوري بازيها – بازيهاي چند نفره

بازيهاي چند نفرهتخصيص يک بردار به هر گره، به جاي يک مقدار بازيهاي چند نفره معولاً شامل اتحاد رسمي يا غير رسمي بين بازيکنان است اتحاد با پيشروي بازي ايجاد و از بين ميرود بازيکنان بطور خودکار همکاري ميکنند، تا به هدف مطلوب انحصاري برسند

فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

فرض: يک برنامه خوب وجود دارد که مي تواند 1000 جستجو را در يک ثانيه انجام دهد در شطرنج: فاکتور انشعاب = 35 حرکت براي هر حرکت 150 ثانيه زمان مي بردپس مي توانيم 150000 موقعيت بوجود بياوريمبا فاکتور انشعاب 35 يعني 3 تا چهار حرکت بازي را پيش بيني مي کند  يک بازي مبتديبازيکنان انساني متوسط 6 تا 8 حرکت را پيش بيني مي کنندهرس آلفا- بتا: Alpha – Beta Pruning

در شطرنج: فاکتور انشعاب = 35 حرکت براي هر حرکت 150 ثانيه زمان مي برد

پس مي توانيم 150000 موقعيت بوجود بياوريمبا فاکتور انشعاب 35 يعني 3 تا چهار حرکت بازي را پيش بيني مي کند  يک بازي مبتديبازيکنان انساني متوسط 6 تا 8 حرکت را پيش بيني مي کنندشکست برنامههرس آلفا- بتا: Alpha – Beta Pruningفصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتافرض: يک برنامه خوب وجود دارد که مي تواند 1000 جستجو را در يک ثانيه انجام دهد

پردازش حذف شاخه‌اي از درخت جستجو، با در نظر داشتن و بدون آزمايش، هرس درخت جستجو ناميده مي‌شود. ( بصورت قطعي )

زماني که اين تکنيک براي يک درخت minimax استاندارد، به کار برده مي‌شود، حرکت مشابهي همانطور که minimax انجام مي‌داد، برمي‌گرداند؛ و شاخه‌هايي که در تصميم‌ نهايي دخالتي ندارند را هرس مي‌کند.هرس درخت جستجو:فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

جستجوي minimax عمقي است، بنابراين، در هر لحظه، بايد گره‌هايي در نظر گرفته شوند که در طول يک مسير مجزا در درخت هستند.

 مقدار بهترين انتخابي باشد که تا کنون در طول مسير براي MAX پيدا شده است.  مقدار بهترين (به طور مثال، پايين‌ترين مقدار) انتخابي باشد که در طول مسير تا اين لحظه براي MIN پيدا شده است.با استفاده از تکنيک هايي بدون از دست دادن دقت فضاي جستجو را کوچک کرد. يعني هرس هاي  و  نوعي h قطعي هستند که در آنها خطا پيش نمي آيدفصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

هرس آلفا

-pruningتا موقعي xij فرزند xi محسوب مي شود که ارزيابي آن بزرگتر max(x1...xi-1) از باشدو موقعي که :در اين حالت ديگر نيازي به بررسي گره هاي xij+1 به بعد نمي باشدفصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

هرس بتا

-pruningتا موقعي xij فرزند xi محسوب مي شود که ارزيابي آن کوچکتراز min(x1...xi-1) از باشدو موقعي که :در اين حالت ديگر نيازي به بررسي گره هاي xij+1 به بعد نمي باشدفصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

4

53 Example:maxminmaxmin = 4فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

4

53170 Example:maxminmaxmin = 3 = 3 = 1فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

4

531 86 Example:maxminmaxmin = 3 = 3 = 1 = 8-pruning70 = 3فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

4

531 867 2641 Example:maxminmaxmin = 3 = 3 = 1 = 6 = 6 = 3 = 2 = 1 = 2 = 2 = 3فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

فصل ششم: تئوري بازيها

4531 867 2641 Example:maxminmaxmin = 3 = 3 = 1 = 6 = 6 = 3 = 2 = 1 = 2 = 2 = 3

مثالي ديگر :

[-∞, +∞][-∞,+∞]محدوده مقادير ممکنفصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

[-∞,3]

[-∞,+∞]مثالي ديگر :فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

[-∞,3]

[-∞,+∞]مثالي ديگر :فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

[3,+∞]

[3,3]مثالي ديگر :فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

[-∞,2]

[3,+∞][3,3]اين گره برايMax مناسب نيستمثالي ديگر :فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

[-∞,2]

[3,14][3,3][-∞,14],مثالي ديگر :فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

35

[−∞,2][3,5][3,3][-∞,5],مثالي ديگر :فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

36

[2,2][−∞,2][3,3][3,3]مثالي ديگر :فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

37

[2,2][-∞,2][3,3][3,3]مثالي ديگر :فصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

مزاياي آلفا-بتا به مرتبه‌اي که در آن گره‌هاي فرزندي آزمايش شده‌اند، برمي‌گردد. 1) اگر انتخاب فرزند بصورت تصادفي انتخاب شود تعداد کل گره ها برابر O(b 3d/4) است و در بازي شطرنج ، يک تابع مرتب‌سازي خوب نتيجه را به حالت بهتر O(b d/2) سوق مي‌دهد. 2) يعني پيچيدگي O(b/log b) d يعني O(b)d/2 مي‌باشد. 3) رهيافت مشهور ديگر انجام جستجوي عميق‌کننده تکراري است. 4) فاکتور انشعاب مؤثر به جاي b برابر با جذرb خواهد بود 5) پيش بيني آن نسبت به minimax دو برابر است

مزاياي هرس آلفا-بتافصل ششم: تئوري بازيها – هرس الفا بتا

فصل ششم: تئوري بازيها – عامل شانس

بازي‌هايي که عامل شانس دارند:در زندگي واقعي حوادث غير قابل پيش بيني زيادي وجود دارند که ما را در شرايط غافلگيرانه اي قرار مي دهنددر بازيها اين حوادث غيرقابل پيش بيني را توسط عنصر تصادفي مانند تاس نشان مي دهندتخته نرد يک بازي عمومي است که شانس و مهارت را با هم ترکيب مي‌کند.در اينجا تاسي توسط بازيکن A ريخته مي شود تا مجموعه اي از حرکتها که قابل انجام هستند تعيين گردد يعني نمي توان درخت کامل بازي را ترسيم کرد

درخت جستجو :

تاس‌هاي سفيد 5-6، چهار حرکت زير را مي‌تواند انجام دهد: (16-10 و 10-5) و (24-19 و 11-5) و (11-5 و 10-5) و (16-11 و 11-5)فصل ششم: تئوري بازيها – عامل شانس
قیمت این فایل 2250تومان می باشد

خرید آنلاین

پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان محيط سازمان  

پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان محیط سازمان


پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان محیط سازمان در 43 اسلاید قابل ویرایشدر تئوری مدرنیست سازمان ،‌م

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان محيط سازمان  

پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان محیط سازمان


پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان محیط سازمان در 43 اسلاید قابل ویرایشدر تئوری مدرنیست سازمان ،‌محیط س

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد محيط سازمان -45 اسلاید  

پاورپوینت در مورد محیط سازمان -45 اسلاید


در تئوری مدرنیست سازمان ،‌محیط سازمانی به عنوان موجودیتی كه خارج از مرزهای سازمان قراردارد مفهوم سازی می شود یع

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد محيط سازمان -45 اسلاید  

پاورپوینت در مورد محیط سازمان -45 اسلاید


در تئوری مدرنیست سازمان ،‌محیط سازمانی به عنوان موجودیتی كه خارج از مرزهای سازمان قراردارد مفهوم سازی می شود یع

ادامه مطلب  

تهویه مطبوع در ساختمان های بلند مرتبه  

تهویه مطبوع در ساختمان های بلند مرتبه


امروزه با رشد شهر نشینی وهمچنین کمبود فضای کافی نیاز به گسترش ساختمان های بلند مرتبه و چندین طبقه افزایش یافته یکی

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت رفتار سازماني پيشرفته  

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته


دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته تعداد اسلاید : 22 اسلایدفرمت فایل : پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت عالی محيط سازمان - 44 اسلاید  

پاورپوینت عالی محیط سازمان - 44 اسلاید


پاورپوینت عالی محیط سازمان - 44 اسلایدپاورپوینت عالی محیط سازمان - 44 اسلایدپاورپوینت عالی محیط سازمان - 44 اسلایدپاورپ

ادامه مطلب  

پاورپوینت در ارتباط با محيط سازمان - 43 اسلاید  

پاورپوینت در ارتباط با محیط سازمان - 43 اسلاید


پاورپوینت در ارتباط با محیط سازمان - 43 اسلایدپاورپوینت در ارتباط با محیط سازمان - 43 اسلایدپاورپوینت در ارتبا

ادامه مطلب  

پاورپونیت درباره محيط سازمان - 42 اسلاید  

پاورپونیت درباره محیط سازمان - 42 اسلاید


پاورپونیت درباره محیط سازمان - 42 اسلایدپاورپونیت درباره محیط سازمان - 42 اسلایدپاورپونیت درباره محیط سازمان - 42 اسل

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) تئوري هاي‌ سازماني‌ پيشرفته  

پاور پوینت (اسلاید) تئوری های‌ سازمانی‌ پیشرفته


 این پاور پوینت دارای 40 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ارائه شما می باشد
در این

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان تئوري رشد اخلاقي و آموزش اخلاق  

پاورپوینت با عنوان تئوری رشد اخلاقی و آموزش اخلاق


پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان تئوری رشد اخلاقی و آموزش اخلاق  در 27 اسلاید قابل ویرایش تئوری ر

ادامه مطلب  

پاورپوینت ارزيابي فرهنگ سازماني  

پاورپوینت ارزیابی فرهنگ سازمانی


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت ارزیابی فرهنگ سازمانی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلاید در اختیار شما عزیزان

ادامه مطلب  

پاورپوینت مديريت رفتار سازماني پيشرفته  

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 22 قسمتی از پاورپوینت :  —ساختار سازمانی چی

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) تئوري هاي سازماني پيشرفته (محيط خارجي)  

پاور پوینت (اسلاید) تئوری های سازمانی پیشرفته (محیط خارجی)


 این پاور پوینت دارای 45 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ارائه شما می با

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته های صنایع مديريت با عنوان روش تحقيق پيشرفته  

پاورپوینت رشته های صنایع مدیریت با عنوان روش تحقیق پیشرفته


پاورپوینت رشته های صنایع مدیریت با عنوان روش تحقیق پیشرفته در 287 اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته های صنایع مديريت با عنوان روش تحقيق پيشرفته  

پاورپوینت رشته های صنایع مدیریت با عنوان روش تحقیق پیشرفته


پاورپوینت رشته های صنایع مدیریت با عنوان روش تحقیق پیشرفته در 287 اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان تئوري رشد اخلاقي و آموزش اخلاق  

پاورپوینت با عنوان تئوری رشد اخلاقی و آموزش اخلاق


پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان تئوری رشد اخلاقی و آموزش اخلاق  در 27 اسلاید قابل ویرایش تئوری ر

ادامه مطلب  

پاورپوینت محيط سازمان  

پاورپوینت محیط سازمان


فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 44 قسمت هایی از پاورپوینت : در تئوری مدرنیست سازمان ،‌محیط سازما

ادامه مطلب  

پاورپوینت مديريت رفتار سازماني پيشرفته  

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 22 قسمتی از پاورپوینت :  —افزایش بیش از حد ت

ادامه مطلب  

جزوه درس مدیریت راهبردی سازمان(مدیریت استراتژیک)  

جزوه درس مدیریت راهبردی سازمان(مدیریت استراتژیک)


تعریف برنامه ریزی ............................................................................................................. ٦انواع برنامه ریزی ...........

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته هاي مديريت با عنوان محيط سازمان  

پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان محیط سازمان


پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان محیط سازمان در 43 اسلاید قابل ویرایشدر تئوری مدرنیست سازمان ،‌م

ادامه مطلب  

پاور پوینت با عنوان آشنايي با اصول، قوانين و مقررات بهداشت محيط  

پاور پوینت با عنوان آشنایی با اصول، قوانین و مقررات بهداشت محیط


1 فایل پاورپوینت |29 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده

ادامه مطلب  

پاورپوینت معيارهائي براي انتخاب يك روش معماري سازماني  

پاورپوینت معیارهائی برای انتخاب یك روش معماری سازمانی


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت معیارهائی برای انتخاب یك روش معماری سازمانی می باشد که به صورت ف

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) قالب چارت سازماني  

پاور پوینت (اسلاید) قالب چارت سازمانی


 با سلام
فایل قالب چارت سازمانی یک پاورپوینت بسیار عالی در 4 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی ط

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) نظريه رفتاري بنگاه  

پاور پوینت (اسلاید) نظریه رفتاری بنگاه


 این پاور پوینت دارای 15 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ارائه شما می باشد
در این پاور پوین

ادامه مطلب  

پاورپوینت مديريت رفتار سازماني پيشرفته  

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته


       نوع فایل: power pointقابل ویرایش 22 اسلاید قسمتی از اسلایدها:رسمیت: میزان استاندارد بودن كاره

ادامه مطلب  

پاورپوینت قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان  

پاورپوینت قضاوت های انسانی بر رفتارهای سازمانی مدیران و کارکنان


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت قضاوت های انسانی بر رفتارهای سازمانی مدیران و کارکنان

ادامه مطلب  

پاورپوینت برنامه استراتژیک و برنامه بازاریابی  

پاورپوینت برنامه استراتژیک و برنامه بازاریابی


این فایل حاوی مطالعهپاورپوینت برنامه استراتژیک وبرنامه بازاریابی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 97 اس

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تئوري رشد اخلاقي و آموزش اخلاق  

دانلود پاورپوینت تئوری رشد اخلاقی و آموزش اخلاق


تئوری رشد اخلاقی پیاژهكودكان كوچك اگوسنتریك هستد

ادامه مطلب  

پاورپوینت تئوري وطراحي سازمان  

پاورپوینت تئوری وطراحی سازمان


       نوع فایل power point قابل ویرایش 250 اسلاید قسمتی از اسلایدها تئوری نظم ناشناختهیكی از ویژگیهای تئور

ادامه مطلب  

پاورپوینت تئوري‌هاي مديريت و سازمان در جهان امروز  

پاورپوینت تئوری‌های مدیریت و سازمان در جهان امروز


دانلود پاورپوینت با موضوع تئوری‌های مدیریت و سازمان در جهان امروز، در قالب ppt و در 39 اسلاید، قابل ویر

ادامه مطلب  

پاور پوینت آماده در خصوص نقش مديريت دانش در پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان  

پاور پوینت آماده در خصوص نقش مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان


دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می ش

ادامه مطلب  

پاورپوینت تئوری الاستیسیته  

پاورپوینت تئوری الاستیسیته


        نوع فایل power point قابل ویرایش 162 اسلاید قسمتی از اسلایدهاتئوری الاستیسیته رفتار محیط های جامد ر

ادامه مطلب  

دستيابي به الگوهاي پيشرفته در سازمان و تشكيلات  

دستیابی به الگوهای پیشرفته در سازمان و تشكیلات


فرمت ورد25 صفحهدستیابی به الگوهای پیشرفته در سازمان و تشكیلات پیشگفتار:جریان كاربرد و تكامل تكنولوژی در سا

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع تئوري‌هاي مديريت و سازمان در جهان امروز  

پاورپوینت با موضوع تئوری‌های مدیریت و سازمان در جهان امروز


دانلود پاورپوینت با موضوع تئوری‌های مدیریت و سازمان در جهان امروز، در قالب ppt و در 39 اسلاید،

ادامه مطلب  

پاورپوینت اصول برنامه سازي پيشرفته  

پاورپوینت اصول برنامه سازی پیشرفته


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت اصول برنامه سازی پیشرفته می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلاید در اختیار شما ع

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته های صنایع مديريت با عنوان روش تحقيق پيشرفته  

پاورپوینت رشته های صنایع مدیریت با عنوان روش تحقیق پیشرفته


پاورپوینت رشته های صنایع مدیریت با عنوان روش تحقیق پیشرفته در 287 اسلاید قابل ویرایش

ادامه مطلب  

پاورپوینت تئوری الاستیسیته  

پاورپوینت تئوری الاستیسیته


     نوع فایل power point قابل ویرایش 162 اسلاید قسمتی از اسلایدهاتئوری الاستیسیته رفتار محیط های جامد را كه بعد ا

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) طراحي سازمان از نظر ارگونومي کلان  

پاور پوینت (اسلاید) طراحی سازمان از نظر ارگونومی کلان


 با سلام
فایل طراحی سازمان از نظر ارگونومی کلان یک پاورپوینت بسیار عالی در 15 اسلاید می باشد این PowerPo

ادامه مطلب  

دانلود پاور پوینت عامل و محيط  

دانلود پاور پوینت عامل و محیط


فرمت:پاور پوینت               تعداد اسلاید:22              قاب

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مديريت رفتار سازماني  

پاورپوینت درباره مدیریت رفتار سازمانی


فرمت فایل : .pptتعداد اسلاید : 271 اسلایدقسمتی از متن :مدیریت رفتار سازمانی1مدیریت رفتار سازمانینام درس: مدیریت رفتار

ادامه مطلب  

مهندسي و علم مواد  

مهندسی و علم مواد


فرمت ورد18 صفحهمهندسی و علم مواد  در دو دهة‌ گذشته، جهان شاهد پیدایش تقریباً همزمان سه فنآوری عمده بوده است. این سه فنآوری از جهت تقس

ادامه مطلب  

تحقیق رفتار سازماني پيشرفته  

تحقیق رفتار سازمانی پیشرفته


تحقیق رفتار سازمانی پیشرفته/در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان سيستم های اطلاعات مديريت پيشرفته  

پاورپوینت با عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته


45 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از اسلایدها  &nbs

ادامه مطلب  

تاثير هوش هيجاني و ايجاد حفظ طراوت و شادابي در محيط هاي آموزشي  

تاثیر هوش هیجانی و ایجاد حفظ طراوت و شادابی در محیط های آموزشی


       اهداف این مقالههدف از نوشتن این مقاله از یكسو شناخت هوش هیجانی و تاث

ادامه مطلب  

تحقیق درباره ساختار آموزشي  

تحقیق درباره ساختار آموزشی


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 14 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید

ادامه مطلب  

موضوع تحقیق :تئوري‌هاي مربوط به عشق مادري  

موضوع تحقیق :تئوری‌های مربوط به عشق مادری


تئوری‌های مربوط به عشق مادری :« غذا در برابر تماس»  بر طبق متون تخصصی، روانشناسان طرفدار و هواخواه1 یك

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان پياده سازي ارگونومي در محيط اداري  

پاورپوینت با عنوان پیاده سازی ارگونومی در محیط اداری


پاورپوینت با عنوان پیاده سازی ارگونومی در محیط اداری در 36 اسلاید قابل ویرایشاولین گام در پیاده سازی

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) مباني ساختار سازماني  

پاور پوینت (اسلاید) مبانی ساختار سازمانی


 با سلام
فایل مبانی ساختار سازمانی یک پاورپوینت بسیار عالی در 55 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های

ادامه مطلب  

پاورپوینت اصول ارتباطات سازماني  

پاورپوینت اصول ارتباطات سازمانی


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت اصول ارتباطات سازمانی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلاید در اختیار شما عزیزان

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >