در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

پاور پوینت (اسلاید) اندازه گيري حلاليت سه تايي ايزومرهاي ساختاري بوتانل در دي اکسيد کربن فوق بحراني

پاور پوینت (اسلاید) اندازه گيري حلاليت سه تايي ايزومرهاي ساختاري بوتانل در دي اکسيد کربن فوق بحراني پاور پوینت (اسلاید) اندازه گيري حلاليت سه تايي ايزومرهاي ساختاري بوتانل در دي اکسيد کربن فوق بحراني  این پاور پوینت دارای 51 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ارائه شما می باشد در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت فایل پاور پوینت اندازه گيري حلاليت سه تايي ايزومرهاي ساختاري بوتانل در دي اکسيد کربن فوق بحراني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. محتواب برخی از اسلاید ها : توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

خواص سيال فوق بحراني

روشهاي تعيين حلاليت گونه هاي مختلف در سيالهاي فوق بحراني

نحوه اشباع كردن سيال از گونه مورد نظر روش ايستا يا استاتيك روش ديناميك يا پويا روش استاتيك – ديناميك روش چرخه اي نحوه آناليز محلول اشباع روشهاي وزن سنجي ( سيستمهای دوتايی) روشهاي كروماتوگرافي ( سيستمهای سه تايی) روشهاي اسپكترو متري

روش ديناميك يا پويا

هدف

در کارهای قبلی حلاليت ايزومرهای بوتانل در سيستمهای دوتايی در شرايط دما و سرعت جريان ثابت در دی اکسيد کربن فوق بحرانی اندازه گيری شد در اين پژوهش به منظور بررسی رابطه ساختار با حلاليت، حلاليت ايزومرهای ساختاری بوتانل در سيستمهای سه تايی در دی اکسيد کربن فوق بحرانی اندازه گيری شد.

بخش تجربی :طرحواره دستگاه بکاررفته برای اندازه گيری حلاليت

روش کار

روش اشباع کردن سیال فوق بحرانی از آنالیز دو سل برای نمونه و یک سل برای پشم شیشه تنظیم سیستم در دما و فشار مورد نظر 45 دقیقه برای رسیدن به تعادل جمع آوری نمونه در حجمهای مساوی از دی اکسید کربن

مشخصات سلهای بکار رفته برای انجام آزمايشات

تصوير سلهای بکار رفته در انجام آزمايشات

تعیین حلالیت تعیین تعداد مول دی اکسید کربن PV=nRT تعیین تعداد مول گونه حل شده سیستم دوتایی (روش وزنی) سیستم سه تایی (روش کروماتوگرافی)

برنامه دمایی 45 و 65 و 180 مقدار تزریق 0.4 میکرو لیتر دمای محل تزریق 240 دمای آشکار ساز 250 دتکتور FID گاز حامل He فاز ساکن FFAP سوخت و اکسیدان & Air H2

كروماتوگرام مربوط به مخلوط حاوي ايزوبوتانل و 2- بوتانل (نمونه‎هاي مورد آناليز)،1- بوتانل استاندارد داخلي، n- هگزان(حلال)

تاييد صحت کار دستگاه وروش کار

حلالیت اولئیک اسید در دو فشار 138 و 207 بار و دماهای 40 و 50 و 60 اندازه گیری شد. صحت و دقت نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت.

انحراف استاندارد نسبی و خطای نسبی در اندازه گيري حلاليت اولئيک اسيد

اندازه گيری راندمان به دام اندازی نمونه

راندمان به دام اندازی =وزن مقدار نمونه باقي مانده در مسير + وزن نمونه به دست آمده در ظرف جمع آوري نمونه كاهش وزن سل ×100

تعيين مقدار بهينه نمونه درون سل تعادل

حلاليت سه تايی( نسبت مولی 1:1 مخلوط)ایزو بوتانل و 2 – بوتانل T= 50 oC & P = 100 Bar

بررسی وابستگي حلاليت سه تايي ايزومرهای بوتانل در هريک از سه سيستم با فشار

بررسي وابستگي حلاليت سه تايي ايزوبوتانل و 2- بوتانل برحسب فشار با سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه و دماي 50 درجه سانتيگراد در دي‌اكسيد‌كربن فوق بحراني

بررسي وابستگي حلاليت 1- بوتانل و 2- بوتانل در سيستم سه تايي برحسب فشار با سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه و دماي 50 درجه سانتيگراد در دي‌اكسيد‌كربن فوق بحراني

بررسي وابستگي حلاليت ايزوبوتانل و ترشيو بوتانل در سيستم سه تايي برحسب فشار با سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه و دماي 50 درجه سانتيگراد در دي‌اكسيد‌كربن فوق بحراني

مقايسه حلاليت ايزومرهای بوتانل در دوسيستم دوتايي و سه تايي در فشارهاي مختلف

مقايسه حلاليت 2- بوتانل در دو سيستم دوتايي و سه تايي (2- بوتانل و ايزوبوتانل) برحسب فشار در دماي 50 درجه سانتيگراد و سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه

مقايسه حلاليت ايزوبوتانل در دو سيستم دوتايي و سه تايي (2- بوتانل و ايزوبوتانل) برحسب فشار در دماي 50 درجه سانتيگراد و سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه

مقايسه حلاليت 1- بوتانل در دو سيستم دوتايي و سه تايي (1- بوتانل 2- بوتانل) برحسب فشار در دماي 50 درجه سانتيگراد و سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه

مقايسه حلاليت 2- بوتانل در دو سيستم دوتايي و سه تايي (1- بوتانل و 2- بوتانل) برحسب فشار در دماي 50 درجه سانتيگراد و سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه

مقايسه حلاليت ايزوبوتانل در دو سيستم دوتايي و سه تايي (ايزوبوتانل و ترشيو بوتانل) برحسب فشار در دماي 50 درجه سانتيگراد و سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه

مقايسه حلاليت ترشيو بوتانل در دو سيستم دوتايي و سه تايي (ايزوبوتانل و ترشيو بوتانل) برحسب فشار در دماي 50 درجه سانتيگراد و سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه

مقايسه حلاليت سه تايي و دوتايي گونه ها در فشار 100 بار ،دماي 50 درجه سانتيگراد

بررسی وابستگي حلاليت سه تايي ايزومرهای بوتانل در هر يک از سه سيستم با دما

بررسي وابستگي حلاليت ايزوبوتانل و 2- بوتانل در سيستم سه تايي برحسب دما با سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه و فشار 100 بار در دي‌اكسيد‌كربن فوق بحراني

بررسي وابستگي حلاليت 1- بوتانل و 2- بوتانل در سيستم سه تايي برحسب دما با سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه و فشار 100 بار در دي‌اكسيد‌كربن فوق بحراني

بررسي وابستگي حلاليت ايزوبوتانل و ترشيوبوتانل در سيستم سه تايي برحسب دما با سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه و فشار 100 بار در دي اكسيد كربن فوق بحراني

بررسي گزينش پذيري دي اكسيد كربن فوق بحراني در هر يك از سيستم‎هاي سه تايي بررسي شده در فشار و دماهاي مختلف

مقايسه سيستم ايزوبوتانل/ 2- بوتانل و 1- بوتانل/ 2- بوتانل α حلاليت 2- بوتانول / حلاليت ايزوبوتانل = α حلاليت 2- بوتانل / حلاليت 1 - بوتانل = مقايسه ايزوبوتانل/ ترشيوبوتانل و ايزوبوتانل/ 2- بوتانل α حلاليت ايزوبوتانل / حلاليت ترشيوبوتانل = α حلاليت ايزوبوتانل / حلاليت 2 - بوتانل =

گزينش پذيري دي اكسيد كربن فوق بحراني در سيستم سه تايي ايزوبوتانل/ ترشيو بوتانل و ايزوبوتانل/ 2- بوتانل برحسب فشار در دماي 50 درجه سانتيگراد و سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه

گزينش پذيري دي اكسيد كربن فوق بحراني در سيستم سه تايي ايزوبوتانل/ 2- بوتانل و 1- بوتانل/ 2- بوتانل برحسب فشار در دماي 50 درجه سانتيگراد و سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه.

گزينش پذيري دي اكسيد كربن فوق بحراني در سيستم سه تايي ايزوبوتانل/ ترشيو بوتانل و ايزوبوتانل/ 2- بوتانل برحسب دما در فشار 100 بار و سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه

گزينش پذيري دي اكسيد كربن فوق بحراني در سيستم سه تايي ايزوبوتانل/ 2- بوتانل و 1- بوتانل/ 2- بوتانل برحسب دما در فشار 100 بار و سرعت جريان 140 ميلي‎ليتر بر دقيقه

بررسي وابستگي حلاليت سه تايي ايزومرهاي ساختاري بوتانل به كسر مولي هر يك از ايزومرها در سل تعادل

قیمت این فایل 1275تومان می باشد

خرید آنلاین

پاور پوینت (اسلاید) اندازه گيري حلاليت سه تايي ايزومرهاي ساختاري بوتانل در دي اکسيد کربن فوق بحراني  

پاور پوینت (اسلاید) اندازه گیری حلالیت سه تایی ایزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسید کربن فوق بحرانی


 این پاور پوینت دارای 51 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات

ادامه مطلب  

پاورپوینت اندازه گيری حلاليت سه تايی ايزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسيد کربن فوق بحراني  

پاورپوینت اندازه گیری حلالیت سه تایی ایزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسید کربن فوق بحرانی


       نوع فایل power point قابل ویرایش 51 اسلاید&n

ادامه مطلب  

تهویه مطبوع در ساختمان های بلند مرتبه  

تهویه مطبوع در ساختمان های بلند مرتبه


امروزه با رشد شهر نشینی وهمچنین کمبود فضای کافی نیاز به گسترش ساختمان های بلند مرتبه و چندین طبقه افزایش یافته یکی

ادامه مطلب  

پاورپوينت دانشگاه تهران- سکوستراسیون کربن در خاکهای جنگلی (20 اسلايد)  

پاورپوینت دانشگاه تهران- سکوستراسیون کربن در خاکهای جنگلی (20 اسلاید)


خاکها با دانسیته بالایی از کربن در تعادل با اکوسیستم طبیعی جنگل هستند. دانسیته کربن

ادامه مطلب  

پاورپوینت ماشين هاي اندازه گيري مختصات  

پاورپوینت ماشین های اندازه گیری مختصات


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت ماشین های اندازه گیری مختصات می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلاید در اختی

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) جايگاه کارت امتيازي متوازن در مدل مبنا  

پاور پوینت (اسلاید) جایگاه کارت امتیازی متوازن در مدل مبنا


 با سلام
فایل جایگاه کارت امتیازی متوازن در مدل مبنا یک پاورپوینت بسیار عالی در 11 اسلاید می با

ادامه مطلب  

عناصر  

عناصر


کربن ششمین عنصر جدول تناوبی و نخستین عنصر از گروه4(IV A) است. کربن به عنوان یکی از جذاب‌ترین عناصر در طبیعت مطرح است. اتم‌های کربن در ساخت بسیاری ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسي تاُثير كاربرد پروتئين هاي اصلاح شده سويا بر حلاليت پروتئين ها، خواص فارينوگرافي و بياتي نان  

پاورپوینت بررسی تاُثیر كاربرد پروتئین های اصلاح شده سویا بر حلالیت پروتئین ها، خواص فارینوگرافی و بیاتی نان


دانلودپاورپوینت با موضوع بررسی تاُثیر كارب

ادامه مطلب  

دانلود جزوه كاربردهاي منظر اندازه گيري فصل هفتم درس تئوري حسابداري (1)  

دانلود جزوه كاربردهای منظر اندازه گیری فصل هفتم درس تئوری حسابداری (1)


دانلود جزوه كاربردهای منظر اندازه گیری فصل هفتم درس تئوری حسابداری (1) 27صفحه فرمتw

ادامه مطلب  

پاورپوینت اندازه گيري تابع پاسخ فرکانسي - 19 اسلاید  

پاورپوینت اندازه گیری تابع پاسخ فرکانسی - 19 اسلاید


پاورپوینت اندازه گیری تابع پاسخ فرکانسیپاورپوینت اندازه گیری تابع پاسخ فرکانسیپاورپوینت اندازه گیری

ادامه مطلب  

پاورپوینت اندازه ها در نظام سلامت  

پاورپوینت اندازه ها در نظام سلامت


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت اندازه ها در نظام سلامت می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلاید در اختیار شما عزیز

ادامه مطلب  

پاورپوينت کامپوزيت کربن-کربن  

پاورپوینت کامپوزیت کربن-کربن

  دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره کامپوزیت کربن-کربن58اسلایدچکیده محتوای فایل:  درامدی بر کامپوزیت کربن-کربنمحورها:—عنص

ادامه مطلب  

دانلود پاور پوینت در مورد دی اکسید کربن  

دانلود پاور پوینت در مورد دی اکسید کربن


فرمت:پاور پوینت                   تعداد اسلاید:16       &n

ادامه مطلب  

پاورپوینت مطالعه اندازه های نظام سلامت  

پاورپوینت مطالعه اندازه های نظام سلامت


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت مطالعه اندازه های نظام سلامت می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلاید در اختی

ادامه مطلب  

پاور پوینت مديريت موفق و موثر  

پاور پوینت مدیریت موفق و موثر


این فایل حاوی مطالعه پاور پوینت مدیریت موفق و موثر می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 83 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گ

ادامه مطلب  

تحقیق عایق های حرارتی  

تحقیق عایق های حرارتی


فایل پاور پوینت با 20 اسلاید شامل:-مقدمه-عایق های حرارتی-نکات مهم در انتخاب عایق حرارتی-انواع عایق های حرارتی-شکل های مختلف عایق حرار

ادامه مطلب  

پاورپوینت استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور  

پاورپوینت استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت استاندارد روش اندازه‏گیری اوره و ازت آمونی

ادامه مطلب  

ترسیب کربن آلی خاک در محیط های مدیترانه ای  

ترسیب کربن آلی خاک در محیط های مدیترانه ای


ترسیب کربن آلی خاک در محیط های مدیترانه ای دکتر فرانساویجلیا پاورپوینت ترسیب کربن آلی خاک در محیط های م

ادامه مطلب  

پاورپوينت كار و فن آوري بخش 5 هدف گذاري و تصميم گيري  

پاورپوینت كار و فن آوری بخش 5 هدف گذاری و تصمیم گیری


پاورپوینت زیبا از كار و فن آوری بخش 5 هدف گذاری و تصمیم گیری 18 اسلاید 

ادامه مطلب  

پاورپوینت سيستم بسته بندي سه تايي  

پاورپوینت سیستم بسته بندی سه تایی


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 27 قسمتی از پاورپوینت : انواع ظروف مورد نیاز جهــــ

ادامه مطلب  

پاورپوينت دانشگاه تهران- اثر پسماندهای آلی روی خصوصیات فیزیکی خاک (13 اسلايد)  

پاورپوینت دانشگاه تهران- اثر پسماندهای آلی روی خصوصیات فیزیکی خاک (13 اسلاید)


کاربرد مکرر و طولانی مدت پسماندهای آلی  باعث افزایش درصد مواد آلی و مقدار

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسي خواص الکتروني و ساختاري سطوح مشترک - 37 اسلاید  

پاورپوینت درباره محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسی خواص الکترونی و ساختاری سطوح مشترک - 37 اسلاید


پاورپوینت درباره محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسی خواص الکت

ادامه مطلب  

پاورپوینت مكانيزم SSH و اتم  

پاورپوینت مكانیزم SSH و اتم


        نوع فایل: power point قابل ویرایش: 55 اسلاید  قابل ویرایش:15 اسلاید انگلیسی قسمتی از اسلایدها:—1

ادامه مطلب  

تحقیق درباره سيستم هاي اندازه گيري  

تحقیق درباره سیستم های اندازه گیری


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 27 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان

ادامه مطلب  

تحقیق درباره يكپارچه سازي فاكتورهاي بحراني موفقيت براي كاربري‌هاي سيستم برنامه‌ريزي منابع سرمايه‌گذاري(ERP)  

تحقیق درباره یكپارچه سازی فاكتورهای بحرانی موفقیت برای كاربری‌های سیستم برنامه‌ریزی منابع سرمایه‌گذاری(ERP)


↓↓ لینک دانلود و خرید پای

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد سيستم بسته بندي سه تايي  

پاورپوینت درمورد سیستم بسته بندی سه تایی


مشخصات فایلعنوان: سیستم بسته بندی سه تاییقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 27   محتویاتسیستم بسته بندی سه

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد سيستم بسته بندي سه تايي  

پاورپوینت درمورد سیستم بسته بندی سه تایی


مشخصات فایلعنوان: سیستم بسته بندی سه تاییقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 27   محتویاتسیستم بسته بندی سه

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد سيستم بسته بندي سه تايي  

پاورپوینت درمورد سیستم بسته بندی سه تایی


مشخصات فایلعنوان: سیستم بسته بندی سه تاییقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 27   محتویاتسیستم بسته بندی سه

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد سيستم بسته بندي سه تايي  

پاورپوینت درمورد سیستم بسته بندی سه تایی


مشخصات فایلعنوان: سیستم بسته بندی سه تاییقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 27   محتویاتسیستم بسته بندی سه

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد سيستم بسته بندي سه تايي  

پاورپوینت درمورد سیستم بسته بندی سه تایی


مشخصات فایلعنوان: سیستم بسته بندی سه تاییقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 27   محتویاتسیستم بسته بندی سه

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد دستور كار آزمايشگاه روش هاي آبياري  

دانلود تحقیق در مورد دستور كار آزمایشگاه روش های آبیاری


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :ورد + پی دی اف نوع فایل :  .doc +pdf ( قابل ویرایش و آماده

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان مقياسهاي اندازه گيري  

پاورپوینت با عنوان مقیاسهای اندازه گیری


1 فایل پاورپوینت |116 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از پاورپوینتم

ادامه مطلب  

پاورپوینت عنصر کربن  

پاورپوینت عنصر کربن


     پاورپوینت عنصر کربن با 21 اسلاید قابل ویرایش می باشد .موضوعات پاورپوینت عنصر کربن:پیشینه کربنویژگی‌های کلی کرب

ادامه مطلب  

پاورپوینت پلي اكسو متالات  

پاورپوینت پلی اكسو متالات


     نوع فایل power pointقابل ویرایش 62 اسلاید قسمتی از اسلایدها:یكی از زمینه‌های تحقیقاتی كه در سال های اخیر رشد چش

ادامه مطلب  

پاورپوینت محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسي خواص الکتروني و ساختاري سطوح مشترک Pb/Si.  

پاورپوینت محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسی خواص الکترونی و ساختاری سطوح مشترک Pb/Si.


        نوع فایل power point قابل ویرایش 39 اسلاید قسم

ادامه مطلب  

پاورپوینت اصول کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری  

پاورپوینت اصول کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت اصول کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 41

ادامه مطلب  

پاورپوینت شیوه های پژوهش: طرح تحقيق، اندازه گيري و نمونه گيري  

پاورپوینت شیوه های پژوهش: طرح تحقیق، اندازه گیری و نمونه گیری


 پاورپوینت شیوه های پژوهش: طرح تحقیق، اندازه گیری و نمونه گیری 54اسلایدبسمه تعالی  شی

ادامه مطلب  

پاورپوینت در حیطه مقياسهاي اندازه گيري - 115 اسلاید  

پاورپوینت در حیطه مقیاسهای اندازه گیری - 115 اسلاید


پاورپوینت در حیطه مقیاسهای اندازه گیری  - 115 اسلایدپاورپوینت در حیطه مقیاسهای اندازه گیری  - 115 اسل

ادامه مطلب  

خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده كلاسه 487 - 60 صفحه - فایل word  

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده كلاسه 487 - 60 صفحه - فایل word


فهرست مطالب علایم اختصاری ----------------------------------------- 6چکیده ------------------------------------------------ 7مق

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان ردپای کربن دی اکسید در فرآیند تولید اتانول از ملاس نیشکر  

پاورپوینت با عنوان ردپای کربن دی اکسید در فرآیند تولید اتانول از ملاس نیشکر


14 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپب

ادامه مطلب  

تحقیق پرش هيدرو ليکي (Hydraulic Jump)  

تحقیق پرش هیدرو لیکی (Hydraulic Jump)


فرمت ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات : 9 صفحهآزمایشگاه مکانیک سیالاتعنوان آزمایش : پرش هیدرو لیکی (Hydraulic Jump)بررسی نظری مسئله ( تئ

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق شیمی آلی  

دانلود تحقیق شیمی آلی


تعریف شیمی آلی: بخشی از علم شیمی است  كه به بررسی تركیبات آالی می پردازد از شیمی آلی گویند . تركیبات آلی : تركیباتی هستند كه منشا حی

ادامه مطلب  

ِ(آشنایی با لمپس) پارمترهای برهمکنش ترسوف بین کربن و ژرمانیوم در لمپس موجود نیست، چگونه بدست بیاوریم؟ + برنامه پایتون مربوطه  

ِ(آشنایی با لمپس) پارمترهای برهمکنش ترسوف بین کربن و ژرمانیوم در لمپس موجود نیست، چگونه بدست بیاوریم؟ + برنامه پایتون مربوطه


توی پتانسیل های لمپس پارامتر

ادامه مطلب  

دانلود پاور پوینت عواقب بهداشتي و شكل گيري عادت استعمال دخانيات  

دانلود پاور پوینت عواقب بهداشتی و شكل گیری عادت استعمال دخانیات


فرمت: پاور پوینت             تعداد اسلاید: 26     &nb

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد بررسي تاثير كاربرد پروتئين هاي اصلاح شده سويا بر حلاليت پروتئين ها، خواص فارينوگرافي و بياتي نان-31 اسلاید  

پاورپوینت در مورد بررسی تاثیر كاربرد پروتئین های اصلاح شده سویا بر حلالیت پروتئین ها، خواص فارینوگرافی و بیاتی نان-31 اسلاید


مقدمهگندم مهمترین محصول كشا

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد بررسي تاثير كاربرد پروتئين هاي اصلاح شده سويا بر حلاليت پروتئين ها، خواص فارينوگرافي و بياتي نان-31 اسلاید  

پاورپوینت در مورد بررسی تاثیر كاربرد پروتئین های اصلاح شده سویا بر حلالیت پروتئین ها، خواص فارینوگرافی و بیاتی نان-31 اسلاید


مقدمهگندم مهمترین محصول كشا

ادامه مطلب  

دانلود پاور پوینت بالندگی سازمانی  

دانلود پاور پوینت بالندگی سازمانی


فرمت:پاور پوینت           تعداد اسلاید:18                 

ادامه مطلب  

پاورپوینت گزارشگری مالی میان دوره ای  

پاورپوینت گزارشگری مالی میان دوره ای


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت گزارشگری مالی میان دوره ای می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلاید در اختیار ش

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان اثر مواد زاید اکسیژن خواه بر روی رودخانه ها  

پاورپوینت با عنوان اثر مواد زاید اکسیژن خواه بر روی رودخانه ها


فایل پاورپوینت | 58 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد جريان متغير تدريجي  

پاورپوینت درمورد جریان متغیر تدریجی


فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … فصل 6 جریان متغیر تدریجی – مفاهیم كنترل : یك را

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >